Programma-evaluatie 2018

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Energiebesparing
Om de gestelde doelen te bereiken, moeten we grootschalige energieprojecten versneld realiseren. Dit betekent dat wij ook willen inzetten op de realisatie van grootschalige zonnevelden. Daarom bespreken we voor de zomer een nota over zonnevelden in de opiniecommissie.

Daarnaast zien we dat grootschalige energieprojecten vragen om het nodige op het gebied van maatschappelijke acceptatie. Daarom organiseren we in maart een podiumcommissie over participatie, om vervolgens kaders af te spreken voor participatie bij grootschalige energieprojecten. Ook evalueren en herijken we het Uitvoeringsprogramma Energiebesparing 2017-2018. Onze ambities leggen extra druk op de ambtelijke organisatie. Dit vraagt om aandacht.

Grondstoffentransitie
In het huishoudelijk restafval zitten nog genoeg afvalstromen die gerecycled kunnen worden, zoals GFT-afval, glas, textiel en papier. De tarieven voor de verwerking van restafval zijn gestegen en wij verwachten dat deze stijging de komende jaren doorzet. Om deze redenen moeten wij een wezenlijk andere koers voor het huishoudelijk restafval gaan hanteren. Alleen op die manier kunnen we de doelstellingen voor 2020 en verder halen. In het tweede kwartaal van 2019 vragen we de raad om – mede aan de hand van best practices in Nederland – hiervoor een nieuwe koers te bepalen. Dit zal impact hebben op het gedrag van inwoners, en op de kosten van verwerking.

Daarnaast willen we een meer circulaire aanpak, niet in de laatste plaats om de landelijke doelstellingen van een circulaire maatschappij in 2050 te realiseren. Daarom verbreden we onze afvalaanpak naar het bedrijfsleven. Hiervoor is samenwerking met onze partners in het bedrijfsleven noodzakelijk. De aanpak hiervoor geven we vorm binnen het programma Economie.

ga terug